neljapäev, 6. september 2018

Kanarbikukuu 2018

KANARBIKUKUU 2018 
VÄRVILINE SÜGIS

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.
Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.
Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Riiklik õppekava ütleb: Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab põhikool kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus.
Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning
õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust.

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus, õpipädevus.

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste läbivate teemade käsitlemisele: “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, “Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”, “Kultuuriline identiteet”, “Tervis ja ohutus”, “Väärtused ja kõlblus”.


Õpilasi suunatakse:
*arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi;
*väärtustama bioloogilist maastikulist ja kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogilist jätkusuutlikkust;
*väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut lahendamist;
*tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule;
*kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama kaasliiklejaid;
*tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid;
*osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite väljatöötamises ning neid järgima.

Eesmärgid:
*Õpilane tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja liikumist iseseisvalt harrastama.
*Õpilane tunneb ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis ning liigub/spordib oma kaaslasi austades, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgides ja keskkonda hoides.
*Sport ja liikumine kujundab viisakat, tähelepanelikku, abivalmis ja sallivat suhtumist kaaslastesse.
*Õpilane väärtustab kultuuripärandit, avastab selle mitmekesisust.
*Õpilane hindab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustab inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust.

Kuidas me teeme? Teeme nii ... 

01.09
Avaaktused ja klassipiltide tegemine.
3.-7.09 SPORDINÄDAL “REIPALT KOOLIPINKI”:
  E – “100 sekundit sportimist”. Fotojaht “Spordinädal RG-s".
  T – 1.kl ja 5.kl orienteerumismäng koolimajas “Suur ja väike käsikäes”. Siseõues korvpalli takistusrada. 
  K – Vallimäe trepijooks 1.- 5. klassidele.
  N – Spordimäng QR koodidega “Rekordid erinevatelt aladelt” koolimajas ja kooli staadionil.
  R – Spordipäev Rakvere linna staadionil:
     kell 8.30 - 1.-2. klassid
     kell 10.00 - 3.-4. klassid
     kell 12.00 - 5.-9. klassid

4.09 Koolirahulepingute allkirjastamine klassijuhatajatundides.
6.09 Sallivuspäev Targas Majas (osalevad kõik viiendad klassid).
12.09 Tantsuvahetunnid aulas (1.-3. klass 3. vahetund ja 4. ja 5. klass 4. vahetund).
21.09 SUVELÕPU RANNAPIDU hoovis.
24.-28.09 SÜGISENÄDAL:
   E – Sügisandide näitus. Stiilipäev “Sügise värvid” (teemakohane riietus, igalt klassilt üks vahva foto, näitus)
   K – Tantsuvahetunnid aulas (1.-3. klass 3. vahetund ja 4. ja 5. klass 4. vahetund)

reede, 31. august 2018

Spordinädal RG-s

Spordinädal Rakvere Gümnaasiumis 
Toimub: 03.-07.09     
  #BEACTIVE  #eestimaaliigub  #spordinädal2018     EOK 
Esmaspäev 3.09 
  • “100 sekundit sportimist” 
Iga klass leiab koolipäeval aega, et sooritada koos 100 sekundi jooksul sportlikku tegevust. Tegevuse ja aja valib iga klass iseseisvalt. 
Kohustus jäädvustada igal klassil oma sportlik tegevus (foto, video, reportaaž jne.) 
  • Fotojaht “Spordinädal RG-s": Kogu spordinädala jooksul saavad õpilased pildistada põnevamaid hetki. Spordinädala parimatest piltidest fotonäitus. 
Fotod saata hiljemalt reedel, 7.septembril aadressile rakveregym@gmail.com  
Teisipäev 04.09
  • 1 kl. ja 5 kl. orienteerumine koolimajas 
2. tund  -  1c, 1.d ja 5b 
3. tund  -  1a ja 5a 
4. tund  - 1b ja 5c 
5.klass tuleb 1. klassi koduklassi, 1.klassi lapsel vajalik kirjutusvahend. 
  • Siseõues korvpalli takistusrada. Pärast esimest tundi kogunemine sisehoovi,  kus näidatakse ette rada mida saab iseseisvalt järgnevatel vahetundidel läbida. Rada on avatud kella 12.30ni. 
Kolmapäev 05.09
  • Trepijooks 1.- 5. klassidele. Vallimäe linnuse trepid (tugeva vihma korral koolimaja trepid). Graafik tuleb esmaspäeval. 
            Terve klass jookseb, arvutatakse klassi keskmine.  
Neljapäev 06.09: 
  • Spordimäng QR koodidega vahetundides koolimajas ja kooli staadionil. Rekordid erinevatelt aladelt. 
Reede 07.09:  
  • Spordipäev  Rakvere Linna staadionil.    
Kell 8.30  1.-2. klassid  1. klass - 30m, kaugus, 200m; 
                                        2.klass -60m, kaugus, pall, 200m; 
Kell 10.00  3.-4. klassid  60m, kaugus, pall, 400m 
Kell 12.00  5.-9. klassid  5.klass - 60m, kaugus, pall, 400m;  
                    8.-9. klass 100m, kaugus, 400m  
Palun olla kohal natuke enne algusaega, et saaksime spordipäevaga alustada õigeaegselt.

Esimene koolinädal (3.-7. sept)

Esimene koolinädal on meil spordinädal. 
Esimesel nädalal pikapäevarühma toitu ei saa, lapsed võtavad oma toidu kaasa. 
Tunniplaan on vanematele infoks, päeviku täidame lastega koolis koos.
 
Esmaspäev - 100 sekundit sportimist igas klassis
1. eeltund (lapsed jõuavad kooli hiljemalt 8.45)
2. eesti keel
3. muusika (õpetaja Krista Lindre, ruum 211)
Söömine
4. eesti keel
5. matemaatika
13.00-14.00 pikapäevarühm, õpetaja Inga (alates oktoobrist õpetaja Pille-Riin, ruum 217)
14.00-15.00 pikapäevarühm, õpetaja Tea (ruum 219)

Teisipäev - 1. ja 5. klasside kooliorienteerumine
1. eeltund (lapsed jõuavad kooli hiljemalt 8.40)
2. matemaatika
3. eesti keel
Söömine
4. kehaline kasvatus (õpetaja Alar Madilainen; selle tunni ajal on meil kooliorienteerumine)
5. klassijuhatamine
6. kunst
13.00-14.00 pikapäevarühm, õpetaja Inga
14.00-15.00 pikapäevarühm, õpetaja Tea (ruum 219)

Kolmapäev - Trepijooks Vallimäel (graafik tuleb esmaspäeval). Palun 2-3 vanemat Vallimäele kaasa. 
1. eeltund (lapsed jõuavad kooli hiljemalt 8.45)
2. eesti keel
3. muusika
Söömine
4. matemaatika
5. loodusõpetus
13.00-14.00 pikapäevarühm, õpetaja Inga
14.00-15.00 pikapäevarühm, õpetaja Kristi (ruum 216)

Neljapäev - spordimäng QR koodidega
1. eeltund (lapsed jõuavad kooli hiljemalt 8.45)
2. matemaatika
3. eesti keel
Söömine
4. eesti keel
5. tööõpetus
13.00-14.00 pikapäevarühm, õpetaja Inga (alates oktoobrist õpetaja Pille-Riin)
14.00-15.00 pikapäevarühm, õpetaja Inga

Reede - spordipäev linnastaadionil. Tunde ei ole. Pikapäevarühma ei toimu.
Koguneme 8.20 spordihoone ees. Selga spordiriided, kaasa veepudel.  Spordipäev algab kell 8.30. 
1. klasside alad: 30 m jooks, kaugus, 200 m jooks. 
Päev lõpeb kell 10.00. Palun mõelge, kuidas lapsed spordipäevalt koju saavad (tehke lastega kokkulepped). 
Palun andke teada, kes vanematest saavad tulla spordipäevale appi ja niisama kaasa elama.

teisipäev, 28. august 2018

Esimene koolipäev

Head 1.b klassi õpilased ja vanemad!

Kogunemine:
Laupäeval, 1. septembril 2018 koguneme peamajas I korrusel ruumis 116 kell 12.30-12.45. 

Kell 12.45 rivistuvad lapsed koos abiturientidega koridori. Vanemad lähevad aulasse. 

Kell 13.00 algab aktus. 

Klassijuhataja tund ja pildistamine: 
Pärast aktust toimub lühike klassijuhataja tund (u 10 minutit) ning pildistamine kooli ees. 
Pildile võtavad lapsed kaasa aabitsad. 
Teeme kaks pilti: klassipildi ja koos vanematega pildi. 
Pärast pildistamist lähevad kõik tähtsat päeva tähistama.