neljapäev, 6. september 2018

Kanarbikukuu 2018

KANARBIKUKUU 2018 
VÄRVILINE SÜGIS

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.
Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.
Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Riiklik õppekava ütleb: Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab põhikool kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus.
Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning
õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust.

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus, õpipädevus.

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste läbivate teemade käsitlemisele: “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, “Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”, “Kultuuriline identiteet”, “Tervis ja ohutus”, “Väärtused ja kõlblus”.


Õpilasi suunatakse:
*arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi;
*väärtustama bioloogilist maastikulist ja kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogilist jätkusuutlikkust;
*väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut lahendamist;
*tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule;
*kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama kaasliiklejaid;
*tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid;
*osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite väljatöötamises ning neid järgima.

Eesmärgid:
*Õpilane tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja liikumist iseseisvalt harrastama.
*Õpilane tunneb ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis ning liigub/spordib oma kaaslasi austades, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgides ja keskkonda hoides.
*Sport ja liikumine kujundab viisakat, tähelepanelikku, abivalmis ja sallivat suhtumist kaaslastesse.
*Õpilane väärtustab kultuuripärandit, avastab selle mitmekesisust.
*Õpilane hindab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustab inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust.

Kuidas me teeme? Teeme nii ... 

01.09
Avaaktused ja klassipiltide tegemine.
3.-7.09 SPORDINÄDAL “REIPALT KOOLIPINKI”:
  E – “100 sekundit sportimist”. Fotojaht “Spordinädal RG-s".
  T – 1.kl ja 5.kl orienteerumismäng koolimajas “Suur ja väike käsikäes”. Siseõues korvpalli takistusrada. 
  K – Vallimäe trepijooks 1.- 5. klassidele.
  N – Spordimäng QR koodidega “Rekordid erinevatelt aladelt” koolimajas ja kooli staadionil.
  R – Spordipäev Rakvere linna staadionil:
     kell 8.30 - 1.-2. klassid
     kell 10.00 - 3.-4. klassid
     kell 12.00 - 5.-9. klassid

4.09 Koolirahulepingute allkirjastamine klassijuhatajatundides.
6.09 Sallivuspäev Targas Majas (osalevad kõik viiendad klassid).
12.09 Tantsuvahetunnid aulas (1.-3. klass 3. vahetund ja 4. ja 5. klass 4. vahetund).
21.09 SUVELÕPU RANNAPIDU hoovis.
24.-28.09 SÜGISENÄDAL:
   E – Sügisandide näitus. Stiilipäev “Sügise värvid” (teemakohane riietus, igalt klassilt üks vahva foto, näitus)
   K – Tantsuvahetunnid aulas (1.-3. klass 3. vahetund ja 4. ja 5. klass 4. vahetund)