neljapäev, 13. detsember 2018

Jõuluvanade näitus

Täna käisime vaatamas vahvat jõuluvanade näitust ja õppisime, kuidas jõuluvana erinevates riikides kutsutakse. 
Vaikusepäeva filmide kava


reede, 7. detsember 2018

TALVISTEKUU 2018 “VALGUS JA VAIKUS”

03. – 21.12 kodutööde vaba kuu
03. – 07.12 PÄKAPIKUNÄDAL
E – ADVENDIHOMMIK Rakvere Kolmainu koguduses (1.-9.klassile)
T – 2. tunni ajal käivad 1.klasside väikesed ja 4. klasside suured päkapikud jõulusoove toomas
T – 5. tunni ajal 4.-9. klassi I trimestri tublide õppurite ja sportlaste tunnustamine
K – 13.30 kontsert Rakvere linna emeriitõpetajatele, esinevad 2.-5. klassi õpilased
N – 2. vahetund päkapiku- ja jõulutantsud aulas (1.-5.klassile)
N – 14.00-15.30 vaikuseminutite tutvustustund õpetajatele
R – 3. tunni ajal võimlas 1.-3. klassi tublide sportlaste tunnustamine
10.12 VAIKNE SUSSISAHINAPÄEV (II advent)
10.12 kell 12.45 mudilaskoori esinemine peamaja õpilastele ja õpetajatele
11. – 13.12 JÕULUVANADE NÄITUS raamatukogus
11.12 kell 12.00 BRITI SÕJAVÄEORKESTRI KONTSERT spordihallis (1.-9.klassile)
12.12 kell 12.00 sportlik võistlusmäng VÄGA VISA HING (3.-5.klassile)
17.12 VAIKUSEPÄEV (III advent), vahetundide ajal saab aulas vaadata multifilme
19.12 JÕULUTRALL
kell 08.00-09.00 jõululaat koridorides
kell 10.00 moeshow “Muinasjuttude moodne tuleproov” (8.a õpilaste loovtöö 3.-5. klassile)
kell 09.50 1.-2.klassidel külas jõuluvana
kell 11.00 teatejooksud 1.-2. klassile
20.12 kell 11.00 Rakvere Teatris jõuluetendus “Pipi peab jõule” (1.-5.klassile)
20.12 kell 18.00 jõulupidu 6.-12.klassile peamaja aulas
21.12 jõuluhommikud 1.-9. klassile

laupäev, 10. november 2018

November - marukuu


 MARUKUU 2018
MARDISANDID
KADRISANDID

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest … 
Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.
Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine,
jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.
Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse,
religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.
RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.
Riiklik õppekava ütleb:  Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab põhikool kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning
õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust.
Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:  kultuuri- ja väärtuspädevus,  ettevõtlikkuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, enesemääratluspädevus
Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste läbivate teemade käsitlemisele: „Kultuuriline identiteet“, “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, “Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”, „Väärtused ja kõlblus“
Õpilast suunatakse:
*arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi;
*väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist;
*tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule; 
*tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid; 
*väärtustama loomingut ja kujundama ilumeelt, teadvustama oma väärtushinnanguid;
*osalema   ühiseid   väärtusi   kujundavatel   kunstisündmustel   (näitused,  muuseumid,  kontserdid  ja  etendused). 

Eesmärgid:
*      Õpilane oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest.
*      Õpilane väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana.
*      Õpilane teab  ja  hoiab  rahvuskultuuri  traditsioone, mõistab ja austab erinevaid rahvuskultuure.
*      Õpilane väärtustab kultuuripärandit, avastab selle mitmekesisust.
*      Õpilane oskab ilu märgata ja hinnata.
*      Õpilane hindab loovust ning tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.
*      Õpilane teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt.
*      Õpilane on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.
*      Õpilasele tutvub erinevate tegevusalade ja ametitega, näeb nende seost inimeste individuaalsete eelduste ja huvidega.
*      Õpilane väärtustab ümbritsevat elukeskkonda, pöörab tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning tegutsemisviisidele.
*      Õpilane hindab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustab inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust.
*      Õpilane oskab võrrelda enda tööd teistega ning nii enda kui ka kaaslaste saavutusi väärtustada.

Kuidas me teeme? Teeme nii ...
2.11 XI Kooliteatrite festival „Väike lava 2018“ Viimsi Keskkoolis, osalevad 2.-4. klassi sõnakunstiring ning 5.a klassi ja 5.c klassi näitetrupid

9.11 Kadri - ja mardipäev (1. - 3. klass)
*   2.tund 1.d ja 2.d
*   2.tund 1.c, 2.c, 3.c
*   3.tund 1.b, 2.b, 3.b
*   4.tund 1.a, 2.a, 3.a

14.11 Tantsuvahetund aulas (2.vahetund, 1.-5.klass)

15.11 kell 12.00 ülelinnaline õpetajate koostöökoolitus “Mõttetalgud - Rakvere mitteformaalse hariduse sidustamine formaalharidusega” (1.-9. klassi õpilastel 4 tundi)

16.11 kell 12.00 võimlas 4.-5. klasside rahvastepalli võistlused

19.11 kell 12.00 aulas “Erso muusikute 100 kontserti Eestile” (1.-5. klassile)

22.11 Sipelgas Ferda sordib prügi (1. klassid)

26.11-30.11  koolimaja kaunistamine jõuludeks

26.11  RAHVUSLIKU STIILI PÄEV (kodanikupäev)

27.11 tähistame koolimajade juubileid  PM 80+TLN 55= 135     

28.11 Tantsuvahetund aulas (1.-5.klass 2.vahetund)

30.11 I trimestri lõpp

neljapäev, 6. september 2018

Kanarbikukuu 2018

KANARBIKUKUU 2018 
VÄRVILINE SÜGIS

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.
Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.
Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Riiklik õppekava ütleb: Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab põhikool kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus.
Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning
õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust.

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus, õpipädevus.

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste läbivate teemade käsitlemisele: “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, “Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”, “Kultuuriline identiteet”, “Tervis ja ohutus”, “Väärtused ja kõlblus”.


Õpilasi suunatakse:
*arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi;
*väärtustama bioloogilist maastikulist ja kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogilist jätkusuutlikkust;
*väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut lahendamist;
*tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule;
*kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama kaasliiklejaid;
*tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid;
*osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite väljatöötamises ning neid järgima.

Eesmärgid:
*Õpilane tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja liikumist iseseisvalt harrastama.
*Õpilane tunneb ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis ning liigub/spordib oma kaaslasi austades, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgides ja keskkonda hoides.
*Sport ja liikumine kujundab viisakat, tähelepanelikku, abivalmis ja sallivat suhtumist kaaslastesse.
*Õpilane väärtustab kultuuripärandit, avastab selle mitmekesisust.
*Õpilane hindab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustab inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust.

Kuidas me teeme? Teeme nii ... 

01.09
Avaaktused ja klassipiltide tegemine.
3.-7.09 SPORDINÄDAL “REIPALT KOOLIPINKI”:
  E – “100 sekundit sportimist”. Fotojaht “Spordinädal RG-s".
  T – 1.kl ja 5.kl orienteerumismäng koolimajas “Suur ja väike käsikäes”. Siseõues korvpalli takistusrada. 
  K – Vallimäe trepijooks 1.- 5. klassidele.
  N – Spordimäng QR koodidega “Rekordid erinevatelt aladelt” koolimajas ja kooli staadionil.
  R – Spordipäev Rakvere linna staadionil:
     kell 8.30 - 1.-2. klassid
     kell 10.00 - 3.-4. klassid
     kell 12.00 - 5.-9. klassid

4.09 Koolirahulepingute allkirjastamine klassijuhatajatundides.
6.09 Sallivuspäev Targas Majas (osalevad kõik viiendad klassid).
12.09 Tantsuvahetunnid aulas (1.-3. klass 3. vahetund ja 4. ja 5. klass 4. vahetund).
21.09 SUVELÕPU RANNAPIDU hoovis.
24.-28.09 SÜGISENÄDAL:
   E – Sügisandide näitus. Stiilipäev “Sügise värvid” (teemakohane riietus, igalt klassilt üks vahva foto, näitus)
   K – Tantsuvahetunnid aulas (1.-3. klass 3. vahetund ja 4. ja 5. klass 4. vahetund)

reede, 31. august 2018

Spordinädal RG-s

Spordinädal Rakvere Gümnaasiumis 
Toimub: 03.-07.09     
  #BEACTIVE  #eestimaaliigub  #spordinädal2018     EOK 
Esmaspäev 3.09 
  • “100 sekundit sportimist” 
Iga klass leiab koolipäeval aega, et sooritada koos 100 sekundi jooksul sportlikku tegevust. Tegevuse ja aja valib iga klass iseseisvalt. 
Kohustus jäädvustada igal klassil oma sportlik tegevus (foto, video, reportaaž jne.) 
  • Fotojaht “Spordinädal RG-s": Kogu spordinädala jooksul saavad õpilased pildistada põnevamaid hetki. Spordinädala parimatest piltidest fotonäitus. 
Fotod saata hiljemalt reedel, 7.septembril aadressile rakveregym@gmail.com  
Teisipäev 04.09
  • 1 kl. ja 5 kl. orienteerumine koolimajas 
2. tund  -  1c, 1.d ja 5b 
3. tund  -  1a ja 5a 
4. tund  - 1b ja 5c 
5.klass tuleb 1. klassi koduklassi, 1.klassi lapsel vajalik kirjutusvahend. 
  • Siseõues korvpalli takistusrada. Pärast esimest tundi kogunemine sisehoovi,  kus näidatakse ette rada mida saab iseseisvalt järgnevatel vahetundidel läbida. Rada on avatud kella 12.30ni. 
Kolmapäev 05.09
  • Trepijooks 1.- 5. klassidele. Vallimäe linnuse trepid (tugeva vihma korral koolimaja trepid). Graafik tuleb esmaspäeval. 
            Terve klass jookseb, arvutatakse klassi keskmine.  
Neljapäev 06.09: 
  • Spordimäng QR koodidega vahetundides koolimajas ja kooli staadionil. Rekordid erinevatelt aladelt. 
Reede 07.09:  
  • Spordipäev  Rakvere Linna staadionil.    
Kell 8.30  1.-2. klassid  1. klass - 30m, kaugus, 200m; 
                                        2.klass -60m, kaugus, pall, 200m; 
Kell 10.00  3.-4. klassid  60m, kaugus, pall, 400m 
Kell 12.00  5.-9. klassid  5.klass - 60m, kaugus, pall, 400m;  
                    8.-9. klass 100m, kaugus, 400m  
Palun olla kohal natuke enne algusaega, et saaksime spordipäevaga alustada õigeaegselt.